Satın Alma Danışmanı Alımı- Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi (28.02.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.)
13 Şubat 2023


T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

             

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA SATIN ALMA DANIŞMANI

İSTİHDAMI DUYURUSU

 

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

 

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi 

Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.12.2023

Başvuru Numarası: TKHK/2023/CS/N.3.1/IC/1 - Satın Alma Danışmanı  

                                   TKHK/2023/CS/N.3.1/IC/2 - Satın Alma Danışmanı

 

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 31.01.2023

 

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 28.02.2023 tarihinde saat 18:00

 

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin  (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır.  İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

 

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 2 (iki) Satın Alma Danışmanı alınacaktır. Danışman, Proje sonuna kadar tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finansman kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin Şubat 2023 içinde başlatılması planlanmaktadır.

 

 

Beklenen Hizmetler:

 

 

 1. Mal, danışmanlık dışı hizmetler ile danışmanlık hizmetlerinin Dünya Bankası prosedürlerine uygun şekilde alınmasını sağlamak,
 2. Satın alma Planının SB PYDB/Dünya Bankası’na sunulmadan önce hazırlanmasında/güncellenmesinde ve tüm mal, danışmanlık dışı hizmetler ile danışmanlık hizmetlerinin alımının onaylanan Satın alma Planına göre gerçekleştirilmesinin sağlanmasında İdareye destek vermek,
 3. İkraz Anlaşması uyarınca mal ve danışmanlık dışı hizmetler için tüm ihale dokümanlarını ve danışmanlık hizmetleri için İlgi Bildirim Taleplerini hazırlamak ve İdarenin diğer çalışanlarına ve danışmanlarına (varsa) yukarıda bahsi geçenlerin hazırlanmasında destek vermek, dokümanların inceleme amacıyla SB/PYDB’ye ve “olur” verilmesi için Dünya Bankası’na gönderilmesinden önce dokümanlarda eksiklik olup olmadığını gözden geçirmek,
 4. Satın alma planında tanımlanan şekilde farklı satın alma metotlarına göre satın alınacak mal, danışmanlık dışı hizmetler ile danışmanlık hizmetlerinin İş Tanımlarının ve teknik şartnamelerinin hazırlanmasında destek sağlamak ve bu kısımların İhale Dokümanlarının/İlgi Bildirim Taleplerinin diğer kısımları ile tutarlılığını kontrol etmek ve değişiklik önerilerinde bulunmak ya da gereken hallerde değişiklikler yapmak,
 5. Teklif sahiplerinin/danışmanların sorularına getirilecek açıklamalar dahil olmak üzere İhale Dokümanlarında/İlgi Bildirim Taleplerinde yapılacak değişiklikler için düzenlenecek zeyilnamelerin hazırlanmasında destek vermek,
 6. İhale/teklif açılışlarında ve değerlendirme süreçlerinde ve standart ya da örnek değerlendirme raporlarının hazırlanmasında İdareye destek vermek ve dokümanların inceleme amacıyla SB/PYDB’ye ve “olur” verilmesi için Dünya Bankası’na gönderilmesinden önce dokümanlarda eksiklik olup olmadığını gözden geçirmek,
 7. İhale çağrılarının, ilgi bildirim taleplerinin ve sözleşme bildirimlerinin ulusal piyasada, UNDB ve ihtiyaç duyulan diğer şekillerde yayımlanmasını sağlamak,
 8. Gereken hallerde, sözleşme görüşmelerinin nihayetlendirilmesinde İdareye destek vermek,
 9.  İhaleyi kazanan firmaları zamanında bilgilendirmek ve inceleme amacıyla SB/PYDB’ye ve “olur” verilmesi için Dünya Bankası’na gönderilmeden önce taslak sözleşmeleri hazırlamak,     
 10. Teklif sahiplerinin şikayetlerine verilecek cevapların hazırlanmasında İdareye destek vermek,
 11. Sözleşmelerin uygulanmasında, iyi bir doküman sisteminin oluşturulmasında ve harcama gereksinimleri için sözleşme bilgilerinin sunulmasında İdareye destek vermek,
 12. Gereken hallerde, İdarenin çalışanlarına Dünya Bankası satın alma prosedürleri ve proje uygulama ilkeleri konusunda eğitim vermek,
 13. İdare tarafından tevdi edilecek satın alma ile ilgili diğer faaliyetleri ve diğer işleri gerçekleştirmek.  

 

 

Aranan Nitelikler:

 

 

 1. Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinden lisans diplomasına sahip olmak,
 2. Özellikle mal alımları ve danışmanlık hizmetleri olmak üzere Dünya Bankası satın alma işlemleri ile sözleşme yönetimi ve raporlama işlemleri konusunda deneyimli olmak,
 3. Dünya Bankası veya uluslararası finansmanlı projelerde Satın alma konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak,
 4. En az 8 yıl mesleki deneyim sahibi olmak,
 5. MS Office Suite (Excel, Word, PowerPoint, Outlook) dâhil olmak üzere bilgisayar becerilerine sahip olmak,
 6. İngilizce iyi düzeyde konuşmak ve bilgisayar okuryazarlığına sahip olmak.
 7. Erkek adaylarda askerlikle ilişiği bulunmamak.

 

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere başvuruya davet etmektedir. Başvuruda bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını yukarıda “aranan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren ve Ek’te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını (TKHK/2023/CS/N.3.1/IC/1 - Satın Alma Danışmanı / TKHK/2023/CS/N.3.1/IC/2 - Satın Alma Danışmanı ) içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu vb. belgeler ile aranan nitelikler kısmında sunulması istenen belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 14.02.2023 tarihinde saat 18.00’e kadar aşağıdaki adrese e- postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

CV değerlendirilmesinin ardından kısa listeye kalan adaylar arasında İngilizce mülakat yapılabilecektir.

 

Danışman seçimi, Dünya Bankasının Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

 

 

Başvuru için E-Posta adresi:

E-posta: khgm.proje@saglik.gov.tr

 

İletişim: (312) 565 0374

 

Ekler:

 1. Başvuru Mektubu Örneği
 2. CV Formatı

İlan Metni Satın Alma Danışmanı.doc
Ek-1 Başvuru Mektubu.docx
Ek-2 Bireysel Danışman_CV_Formatı.doc