Mali Hizmetler Başkanlarının İhale Uygulama Yönetmeliklerinde Yapılacak Değişliklerle ilgili Görüş Bildirmesi Hakkında 26.10.2016
31 Temmuz 2018


Bilindiği üzere, mevcut kamu ihale mevzuatına göre ihalenin türü, niteliği ve yaklaşık maliyetine bağlı olarak aday ve isteklilerce sunulması gereken birçok belge bulunmakta ve söz konusu belgeler ilgisine göre idarelerce ihale dokümanında düzenlenmek suretiyle ihalelerde istenmektedir. Oysa İhale sürecinde aday ve isteklilerce sunulması gereken bu belge ve bilgilerin pek çoğu kamu kurum ve kuruşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının mevcut veri tabanlarında bulunmaktadır. Bu belge ve bilgilerin elektronik ortamda süratle ve hatasız olarak Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden sorgulanmasının temin edilmesi, ihalelerde işin mahiyetine uygun olmayan belgelerin istenmemesi ve istenilen bilgilerin eksik veya hatalı sunulması ya da içeriğinin doğrulanmasından kaynaklanan ekonomik kayıpların en az düzeye indirilmesi sağlanacaktır.

       Diğer taraftan, 1 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik değişiklikleri ile 4734 sayılı Kanunun 13/b-2 maddesinde belirtilen alt limitin (213.000,00TL) altındaki mal ve hizmet alımı ihalelerinde idarelerin takdirine bağlı olarak beyan usulü ile yapılabilmesine imkân tanınmıştır.

       Bu usulileihaleyekatılımamasındaisteklilerinteklifmektubuekindebulunanyeterlikbilgileritablosunudoldurarak,katılma belgeleriveyeterlikkriterlerineilişkinbeyandabulunmaksuretiyleihaleyekatılmaları sağlanmışveihaleyeteklifverebilmekiçinanılan kriterlereilişkinbelgelerinsunulmasızorunluluğuortadankaldırılmıştır. Buçerçevede,yeterlikkriterlerineilişkindeğerlendirmenin isteklilerinbeyanları üzerindenyapılması, beyanakonu belgevebilgilerinEKAPveyadiğerkamukurumvekuruluşlarilekamukurumuniteliğindekimeslekkuruluşlarınıninternetsiteleri üzerindensorgulanması suretiyledoğruluğununaraştırılması,buşekildesorgulanamayanbelgevebilgilereilişkintevsikişlemininisebeyansahibininsözkonusubelgelerikomisyonkararıalınmadanönceidareyesunmasısuretiyleyapılmasıöngörülmüştür.

       Yukarıda aktarılan gelişmeler ve değerlendirmeler çerçevesinde, Kamu İhale Kurumunca ihale sürecinde istenilen belgelerin niteliği, tevsik ettiği kriter ve içeriğinin de değerlendirilmesi suretiyle aday ve istekliler tarafından sunulması gereken belgelerin tür ve sayı olarak azaltılması ile söz konusu belgelerin ihale aşamasında tüm aday veya isteklilerce sunulması ya da sözleşmenin imzalanması aşamasında yalnızca ihale üzerinde kalan istekli tarafından sunulmasına ilişkin olarak sunulacağı aşamanın tekrar belirlenmesi ve beyan usulü ile elektronik ortamda teklif alınabilecek ihalelerin yaygın olarak kullanılmasının sağlanmasına ilişkin bir çalışma başlatılmış olup, bu hususlara ilişkin görüşlerinizin alınmasına yönelik olarak aşağıda yer alan sorular hazırlanmıştır.

      Söz konusu çalışmaya yön verecek olan değerli görüşlerinizin alınması amacıyla, aşağıda yer alan sorulara ilişkin yanıtlarınızın ve varsa konuya ilişkin diğer görüş ve önerilerinizin 04 Kasım 2016 tarihine kadar tkhk.tedarikduzen@saglik.gov.tr e-posta adresine gönderilmesini rica ederiz.


Soru Seti_.docx